Zelená řešení pro udržitelný rozvoj a růst v okrese Monze, Zambie

22.01.2024

INFORMACE O PROJEKTU

Realizátor projektu: Charita Česká republika

Donor: Česká rozvojová agentura

Doba realizace: 2023-2025

VÝCHOZÍ STAV

Hlavním zdrojem obživy obyvatel okresu Monze je zemědělství a především produkce kukuřice, která se ale v posledních letech postupně snižovala mj. kvůli klimatickým změnám a produkčním systémům. Zemědělský sektor okresu má velký potenciál k diverzifikaci a zvýšení produkce, avšak farmářům malého a středního rozsahu stojí v cestě k naplnění svého potenciálu podobné bariéry, jako zbytku Zambie – mají nedostatečné agronomické znalosti pěstování diverzifikovaných plodin, nemají dostatečný finanční kapitál k nákupu osiva a hnojiva, na vybavení a mechanizaci a závlahy. Farmáři mají také omezené možnosti pro prodej své úrody, kterou navíc často prodávají za nízké ceny, což je způsobené částečně limitovaným přístupem k informacím k tržním cenám, tak i vyjednavačskými možnostmi jednotlivců.

CÍL A ROZVOJOVÝ ZÁMĚR PROJEKTU

Cílem projektu je přispět ke zvýšení produktivity a příjmu malých a středních farmářů, zejména žen a mladých lidí, prostřednictvím zavádění odolných a udržitelných zemědělských postupů a lepšího zapojení do tržně orientovaných hodnotových řetězců v Monze, Jižní provincii Zambie. Minimálně 1650 malých a středních farmářů z okresu Monze bude mít technické kapacity v udržitelném a šetrném pěstování sóji a slunečnice, posklizňových úpravách, zpracování a skladování, diverzifikaci produkce, managementu přírodních zdrojů, agrolesnictví a klimatické změně. Tito farmáři budou mít základní finanční gramotnost a budou používat finanční služby, navíc budou mít zprostředkované trhy pro svou úrodu. Pět malých a středních podniků z Monze bude podpořeno v rozvoji podnikání a přechodu na zelenou ekonomiku budováním kapacit v podnikatelských dovednostech a managementu, certifikaci produkce a principech zelené ekonomiky.

ROLE HOLISTIC SOLUTIONS S.R.O. V PROJEKTU

HS připraví odbornou analýzu, která má za cíl připravit dostatek podkladů k dalším strategickým krokům pro podporu sektoru výstavby závlah v oblasti Monze. Zavlažování je považováno za nezbytný prostředek k posílení odolnosti drobných zemědělských systémů využívajících dešťovou vodu a ke zvýšení produktivity s cílem uspokojit rostoucí poptávku po potravinách a zvýšené zemědělské produkci v Jižní provincii. Na základě odborné analýzy také provede sérii školení, přičemž ohled bude brán na dostupné technologie a na ekologický aspekt.

HS doporučí vhodné technologie na zpracování zemědělské produkce v Monze, přičemž důraz bude kladen na cenovou dostupnost a jednoduchost technologií, aby byly vhodné zejména pro ženy a mladé, a provede sérii školení na vybrané zpracovatelské technologie. Zpracování zemědělské produkce prodlužuje životnost produktů a snižuje posklizňové ztráty. Konzervační technologie uchovávají nutričně důležité složky, zvyšují potravinovou bezpečnost a umožňují konzumaci produktů po celý rok, i v dobách snížené produkce způsobené například neočekávanými klimatickými změnami. Takto zpracované produkty mají navíc přidanou hodnotu, což pomáhá farmářům zvýšit jejich příjmy z prodeje a dostat se na nové trhy.

HS pomůže vybrat aktivní farmářské kooperativy a skupiny, které budou podpořeny v demokratické správě a obchodních dovednostech, a které budou přímo napojené na společný přístup k osivu a hnojivům, produkci a zpracování sóji a slunečnice.

HS provede analýzu malých a středních firem a start-upů v zemědělsko potravinářském sektoru v okrese Monze, přičemž následně bude vybráno 5 firem, které budou zařazeny do programu. Tyto firmy bude HS školit především v oblasti podnikatelských dovedností a managementu a zelené ekonomiky, přičemž budou prakticky podpořeny jejich zelené aktivity.