Zavedení principů udržitelného hospodaření v krajině a okolí awasského jezera v Etiopii

31.12.2019

INFORMACE O PROJEKTU

Realizátor projektu: Mendelova univerzita v Brně

Donor: Česká rozvojová agentura

Doba realizace: 2019-2022

VÝCHOZÍ STAV

Awasské jezero je biologicky velmi rozmanité a je zdrojem potravin a příjmů pro mnohé místní obyvatele. Nicméně míra znečištění ovlivňuje přirozené prostředí i příjmy obyvatel. Od 90. let hladina jezera postupně stoupá, což je způsobeno zanášením jeho dna a krajů sedimenty, přitom však množství vody v jezeře se snižuje a jezero vysychá. Znečištění je také způsobeno růstem průmyslové produkce i individuálním zacházením s odpady. Toto vše přispívá ke snižování populace ryb a biodiverzity vodní fauny a flóry, snižování úrodnosti a produktivity okolních půd a též negativně ovlivňuje rekreační funkce jezera.

Okresy v oblasti jezera Awassa čelí značnému nárůstu obyvatelstva a následnou poptávkou po zemědělských výnosech i velké míře chudoby. To je negativně umocňováno nevhodnými zemědělskými praktikami, nešetrným hospodařením s půdou, odlesňováním a nekontrolovaným vypásáním pastvin dobytkem a následnou degradací půdy a postupující erozí (jeden z největších problémů oblasti). Všechny tyto faktory mají za následek celou řadu negativních dopadů na životní prostředí.

CÍL A ROZVOJOVÝ ZÁMĚR PROJEKTU

Rozvojovým záměrem projektu bylo přispět ke zlepšení životního prostředí awasského jezera a jeho okolí prostřednictvím implementace udržitelného hospodaření v krajině a snížením znečištění a zanášení jezera. 

ROLE HOLISTIC SOLUTIONS S.R.O. V PROJEKTU

HS tým se v rámci projektu zaměřoval především na plánování, projekční práce a koordinaci stavebních prací při vybudování ochranné zóny awasského jezera.

Rovněž se podílel na participativní tvorbě projektové dokumentace objektů městské zeleně a realizoval související školení školitelů.

V neposlední řadě vytvořil studii na využívání energeticky úsporných a efektivních kamen a provedl následný workshop na stavbu pilotních kamen.