Zavedení ovocného hodnotového řetězce v Etiopii

04.01.2021

Informace o projektu

  • Realizátor projektu: Mendelova univerzita v Brně
  • Donor: Česká rozvojová agentura
  • Doba realizace: 2020 - 2023
  • Účast Holistic Solutions s.r.o. na projektu: po celou dobu realizace

Záměr projektu

Rozvojovým záměrem projektu je přispět k potravinové bezpečnosti, zlepšení výživy a ekonomické situaci rurálního obyvatelstva, čímž dojde ke zlepšení situace místního obyvatelstva, které bude mít lepší zdroje obživy a příjmů díky celoročnímu přísupu k ovoci a ovocným produktům. 

Cíle

Cílem projektu je rozvoj a stabilizace systému produkce, zpracování a komercializace ovoce v zájmu zlepšení výživy, zdraví a obchodních příležitostí ve woredě Arba Minch Zuria zóny Gamo regionu SNNPR.

Výstupy projektu

Výstup 1: Zvýšená diverzita druhů pěstovaného ovoce

Výstup 2: Rozšířené využívání udržitelných zemědělských praktik při produkci ovoce

Výstup 3: Zavedené vhodné metody skladování, zpracování a využívání nutričního bohatství ovoce

Výstup 4: Zvýšená konkurenceschopnost producentů a zpracovatelů ovoce

Cílová skupina a příjemci projektu

Přímými cílovými skupinami projektu jsou zemědělci žijící a pracující v okrese Arba Minch Zuria Woreda, kteří získají podporu v podobě přenosu znalostí a dovedností v sadovnictví od výroby sazenic ovocných stromů, zakládání ovocných plantáží, jejich managementu až po správné způsoby sklizně. Dále zemědělci a jejich rodiny, kteří získají know-how a technickou podporu ve správném zacházení se sklizeným ovocem, jejich uskladnění a případném zpracování a také subjekty, které budou zpracovávat a komercializovat ovoce. Mezi další cílové skupiny patří úředníci okresního a zonálního zemědělského úřadu, zemědělští poradci a zástupci komunit a v neposlední řadě ženy z rurálních komunit, které budou vyškoleny v problematice správné výživy a její rozmanitosti, včetně přípravy nutričně bohatých pokrmů pro děti, a žáci a mládež z místních škol.

Konečnými příjemci projektu je zemědělské obyvatelstvo AMZW, žijící a hospodařící v dotčených částech poblíž jezera Abaya. Celé rodiny farmářů budou benefitovat z intervencí na zlepšení výživy z vlastní či zakoupené produkce. Konzumací rošířené nabídky produktů se výrazně zvýší výživa celé rodiny, a tím celkový zdravotní stav.

Tým Holistic Solutions se soustředí především na aktivity spojené s výrobní halou, se závlahovými systémy v nově vybudované školce a rehabilitace stávajících závlahových systémů. Rovněž se podílí na osvětové činnosti a některých školeních.

V roce 2020 vědci z Mendelovy univerzity v Brně a České zemědělské univerzity v Praze publikovali analýzu, v rámci níž byly předběžně vybrány vhodné druhy ovoce pro zavedení do produkce v Arba Minch. Tento výběr bude pokračovat v letošním roce, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku jak z odborného, tak socioekonomického hlediska. Analýzu v anglickém jazyce si můžete přečíst ZDE.