Zavedení ovocného hodnotového řetězce v Etiopii

04.01.2021

INFORMACE O PROJEKTU

Realizátor projektu: Mendelova univerzita v Brně

Donor: Česká rozvojová agentura

Doba realizace: 2020-2023

  VÝCHOZÍ STAV

  Etiopie patří vzhledem ke klimatické zranitelnosti a rychlému populačnímu růstu k zemím s nejvyšším výskytem hladu. Země je závislá na potravinové pomoci. Potravinová bezpečnost venkovského obyvatelstva je zde jedním z největších problémů.

  Kritickými faktory zemědělství jsou vysoká závislost na přírodních výkyvech (nepravidelných srážkách), nízká produktivita, nedostatečný rozvoj udržitelných zemědělských metod (vč. chovu domácích zvířat). Neudržitelné technologické postupy v zemědělství zapříčiňují erozi a degradaci zemědělské půdy, neodborné zacházení se sklizenými produkty, jejich špatné skladování a absence způsobů dalšího zpracovaní přináší vysoké posklizňové ztráty dosahující u ovoce až ¼ produkce.

  Okres Arba Minch Zuria je významnou ovocnářskou oblastí Etiopie (10-15% celkové etiopské produkce ovoce), jeho potenciál je díky přírodním i půdním podmínkám poblíž jezera Abaya výrazně vyšší. 

  CÍL A ROZVOJOVÝ ZÁMĚR PROJEKTU

  Hlavním cílem projektu byl rozvoj a stabilizace systému produkce, zpracování a komercializace ovoce v zájmu zlepšení výživy, zdraví a obchodních příležitostí v okrese Arba Minch Zuria, v jižní Etiopii. Rozvojovým záměrem projektu bylo k potravinové bezpečnosti, zlepšení výživy a ekonomické situaci rurálního obyvatelstva. 

  ROLE HOLISTIC SOLUTIONS S.R.O. V PROJEKTU

  HS tým vypracoval technický návrh dočasných skladovacích objektů na ovoce určených k přímému prodeji.

  Rovněž vypracoval projekt rehabilitace stávajících zavlažovacích systémů a zprůchodnění sekundárních kanálů v ovocných plantážích. Mimo to se firma věnovala vybudování vzorových komunitních střešních systémů na zachytávání dešťové vody.

  Dále HS analyzovali a vybrali vhodné technologie pro inovativní zpracování ovoce a rovněž analyzovali a společně s místními úředníky vybrali vhodné subjekty (farmářské kooperativy/podnikatele) pro výrobu nových ovocných produktů.

  HS také zajistili prostor pro skladování, výrobu a demonstrační účely inovativních způsobů zpracování ovoce (pronájem, plán a úprava prostor pro hygienický provoz).

  HS tým pak asistoval při napojení producentů na existující distribuční kanály a zemědělské a potravinářské poradenství, přičemž hledal vhodné nákupčí a zajistil etiopské marketingové experty, kteří následně proškolili vybrané projektové producenty ovoce v požadavcích a praktikách prodeje na etiopském trhu.

  HS nakonec začali sušené ovoce vzniklé v rámci projektu prodávat i na českém trhu pod značkou tibibiri (www.tibibiri.cz).