Využití mangových pecek jako zdroje cenných tuků a obnovitelné energie v Kambodži

21.04.2023

INFORMACE O PROJEKTU

Realizátor projektu: Mendelova univerzita v Brně

Donor: Czech UNDP Challenge Fund

Doba realizace: 2021-2022

VÝCHOZÍ STAV

Kambodža je významným světovým producentem manga. Při zpracování manga vzniká zpracovatelský odpad – mangová pecka, která je poměrně velká a dřevnatá. V současné době se s peckami nakládá pouze jako s odpadem, který se odváží na skládky, kde je většinou pálen. V případě větších zpracovatelů ovoce to však představuje problém pro životní prostředí. Velké skládky zabírají ornou půdu a znečišťují podzemní vody. Snížení množství odpadu jeho využitím (např. jako zdroje obnovitelné energie) by snížilo zátěž životního prostředí. Používání palivového dřeva, které je v Kambodži běžným topivem, navíc přispívá k odlesňování a ztrátě biologické rozmanitosti. Nahrazení palivového dřeva by společnostem zpracovávajícím mango pomohlo snížit tlak na životní prostředí a vytvořit alternativní a obnovitelný zdroj energie.

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu bylo předat prostřednictvím studie proveditelnosti české technické know-how kambodžským partnerům v oblasti zpracování mangových pecek a jejich přeměny na hodnotné tuky (např. pro kosmetiku) a vysoce kvalitní palivové pelety.

ZÁVĚRY STUDIE PROVEDITELNOSTI

Zpracování mangových pecek na palivové brikety může přinést zpracovatelům zisk a zmírnit dopady zpracovatelského průmyslu na životní prostředí.

Materiál z mangových pecek má vlastnosti velmi vhodné pro výrobu palivových briket a pelet. Má vysokou kalorickou hodnotu, nízké emise a relativně nízký obsah popela.

Materiál z mangových pecek je velmi soudržný a brikety jsou po lisování velmi kompaktní. Materiál nepotřebuje přidávat žádné pojivo, což umožňuje míchání s jinými, méně soudržnými materiály.

Zpracování mangových jader na mangový olej a mangové výlisky z mangových jader může také přinášet zisk.

Olej z mangových jader je vhodný pro potravinářský i kosmetický průmysl. Zdá se, že mangové pokrutiny jsou vhodné jako součást krmných směsí pro zvířata.

Zpracování mangových jader snižuje využívání skládek a snižuje spotřebu palivového dřeva, což má pozitivní dopad na kontrolu odlesňování.

ROLE HOLISTIC SOLUTIONS S.R.O. V PROJEKTU

Tým HS představil místním zpracovatelským firmám stroje na zpracování pecek jak české, tak zahraniční výroby.

Firma se po celou dobu podílela na tvorbě studie proveditelnosti a poskytovala především technickou expertízu.