Stabilizace a rozvoj obživy v reakci na klimatické změny, Zambie

03.11.2021

INFORMACE O PROJEKTU

Realizátor projektu: CARE Česká republika, z.s.

Donor: Česká rozvojová agentura

Doba realizace: 2020-2023

VÝCHOZÍ STAV

Většina obyvatel venkovských oblastí Zambie, zejména žen, je na zemědělství závislá. I přes svůj vysoký potenciál čelí sektor zemědělství v oblasti řadě překážek a výzev, mezi které patří dopady změny klimatu, degradace životního prostředí, nízká kvalita služeb a podvýživa. Zemědělské postupy při pěstování plodin a chovu dobytka bývají dlouhodobě neudržitelné. Diverzita pěstovaných druhů je nízká, nepěstují se šlechtěné odrůdy plodin. Zavlažovací infrastruktura je nedostatečná, nebo zcela chybí. Produktivita hospodářských zvířat je ovlivněna jejích nemocemi, nedostatkem pastvy, vody, neudržitelnými chovatelskými postupy a špatnými poradenskými službami. Neudržitelné kácení lesů kvůli výrobě dřevěného uhlí také zvyšuje dopady změn klimatu i zhoršování životního prostředí.

Významnou roli v udržitelné produkci potravin s vysokou výživovou hodnotou nejen pro svou vlastní potřebu ale i pro místní, regionální a celostátní trhy, mají drobní zemědělci. Často však nemají zajištěný stabilní přístup k půdě (pronájem, vlastnictví), k finančním a poradenským službám i k samotnému trhu. 

CÍL A ROZVOJOVÝ ZÁMĚR PROJEKTU

Cílem projektu bylo zvýšit potravinovou bezpečnost nejchudších drobných zemědělců v oblasti Kalomo, v Jižní provincii Zambie, snížit zranitelnost jejich zdrojů obživy vůči následkům klimatické změny a také zvýšit participaci žen v rozhodovacích procesech a jejich ekonomickou soběstačnost.

ROLE HOLISTIC SOLUTIONS S.R.O. V PROJEKTU

HS tým vytvořil analýzu hodnotových řetězců se zaměřením na ovocné stromy a krycí plodiny na přání místních partnerů. Na základě analýzy pak HS poskytl jak teoretické, tak praktické školení na konzervaci ovoce a zpracování nejvíce žádaných krycích plodin. Rovněž byly doporučeny nejvhodnější dostupné zpracovatelské technologie.

Na základě terénní návštěvy byl vypracován také školící manuál na pěstování, skladování, balení a prodej zemědělských produktů. Manuál byl výchozím bodem pro zemědělce s nízkými vstupy a/nebo drobné zemědělce. Zemědělcům se doporučuje, aby si tyto postupy vyzkoušeli a porovnali je se svou současnou praxí. Poté mohou některý z postupů upravit tak, aby lépe vyhovoval místním podmínkám nebo dostupným materiálům.