Spalovna odpadu pro Východní Sarajevo, Bosna a Hercegovina

22.01.2024

INFORMACE O PROJEKTU

Realizátor projektu: Sdružení Holistic Solutions s.r.o., Damaris Solutions s.r.o., ENVIROS, s.r.o.

Donor: Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci rozvojové spolupráce České republiky s Bosnou a Hercegovinou

Doba realizace: 2023

VÝCHOZÍ STAV

Jednou z aktuálních potřeb země je vypořádat se s enormním množstvím pevného odpadu, který je ve většině případů netříděný a končí na otevřených skládkách. Očekává se také, že množství odpadu se bude zvyšovat, což je trend v rozvojových zemích. Země nemá v současnosti dostatečnou legislativu pro účely ochrany životního prostředí a stále se potýká s problémy při zajišťování environmentální udržitelnosti. Dochází tak k vysokému zatížení životního prostředí a rovněž nevyužití potenciálu odpadu jako zdroje další energie.

CÍL A ROZVOJOVÝ ZÁMĚR PROJEKTU

Cílem projektu bylo vypracování kompletní studie proveditelnosti pro výstavbu podniku WtE (Waste to Energy) pro municipalitu Východní Sarajevo, včetně odhadu a vyhodnocení technických, finančních a ekologických aspektů tohoto podniku.

Rozvojovým záměrem projektu byl přenos inovativního know-how pro zavedení využívání odpadů jako nového zdroje energie a přispění k celkovému hospodářskému růstu země. Projektový partner Město Východní Sarajevo obdržel dle svých požadavků studii proveditelnosti pro výstavbu podniku WtE. Partner při participaci na projektu a tvorbě studie proveditelnosti získal české know-how o moderních metodách nakládání s odpadem a jejich přeměně na energii, a jeho odborné kapacity tak byly zvýšeny. Nyní je schopen nabyté zkušenosti a know-how předat případným dalším zainteresovaným stranám a přispět k rozvoji celé země z pozice inovátora.

Aplikace moderní a ekologicky šetrné technologie a redukce pevného odpadu, potažmo celých skládek, přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí v municipalitě a snížení jeho znečištění. Obyvatelé Města Východní Sarajevo díky tomu budou těžit i z lepších životních podmínek, kdy budou moci využívat energii vzniklou z efektivní transformace odpadů. Dojde také ke zvýšení energetické soběstačnosti municipality a snížení závislosti na konvenčních fosilních palivech. 

DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jako environmentální ukazatel, porovnávající stávající variantu skládkování s variantou výstavby WtE spalovny, byla použita tzv. uhlíková stopa – indikátor, který vyjadřuje dopad na klimatické změny ve formě emisí skleníkových plynů. Uhlíková stopa z varianty skládkování komunálního odpadu (v množství odpovídajícímu 23 725 t/rok) vychází na 10 266 t CO2e ročně. Pokud by byly všechny spalitelné složky vytříděny a energeticky využity, byla by jejich uhlíková stopa pouhých 398 t CO2 ročně, což činí pouhá 4 % z původní hodnoty. Došlo by tak ke každoroční úspoře 9 868 t CO2e.

K dalšímu snížení uhlíkové stopy by došlo v důsledku nižších dopravních nároků. Zatímco v současné době je odpad dopravován na zhruba 30 km vzdálenou skládku, lokalita spalovny je plánována v blízkosti municipality Východního Sarajeva. V důsledku úspory naježděných kilometrů lze očekávat snížení spotřeby nafty o cca 40 000 litrů ročně, což představuje snížení uhlíkové stopy o zhruba 105 t CO2e/rok. Nezanedbatelné jsou v tomto směru také snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší a ekonomické úspory.