Silvopastorální systémy v Zambii

04.01.2021

INFORMACE O PROJEKTU

Realizátor projektu: Mendelova univerzita v Brně

Donor: Česká rozvojová agentura

Doba realizace: 2020-2023

VÝCHOZÍ STAV

Významnou většinu zambijských zemědělců tvoří drobní farmáři, pro něž je zemědělství mnohdy jediným zdrojem obživy. Hlavními problémy, s nimiž se farmáři potýkají, jsou nízká produktivita zemědělských postupů, omezená diverzifikace rostlinné produkce, nedostatečný přístup k zemědělským vstupům a zdrojům potřebným ke zvýšení produkce. Dále nesprávné hospodaření s přírodními zdroji a nízká kvalita managementu půdy a hospodářských zvířat, dodržování tradičních praktik, nepřikrmování dobytka v suché sezóně, nízká kvalita péče o dobytek, neefektivní zemědělské trhy, nedostatečné podnikatelské vzdělání a klimatická změna a její dopady. Kvůli těmto problémům je produktivita drobných farmářů nízká, což ovlivňuje výši jejich příjmů i výživu jejich rodin. Chudoba domácností je jedním z faktorů přispívajících ke zvýšenému výskytu podvýživy u místních dětí.

CÍL A ROZVOJOVÝ ZÁMĚR PROJEKTU

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit zemědělskou produkci a produktivitu malých farmářů v Jižní provincii Zambie (konkrétně v okresech Choma a Monze) prostřednictvím implementace udržitelných zemědělských praktik, čímž se zvýšil příjem drobných farmářů, a přispělo se tak ke zvýšení životního standardu místních obyvatel.

Záměrem projektu bylo přispět ke zlepšení socioekonomického postavení malých farmářů a farmářek se zaměřením na jejich rodiny a ženy – samoživitelky, a to prostřednictvím zlepšení zemědělské produktivity.

ROLE HOLISTIC SOLUTIONS S.R.O. V PROJEKTU

HS tým vypracoval analýzu dostupnosti vody a možnosti rehabilitace nefunkčních či nepoužívaných vodních zdrojů a napajedel s cílem buď rehabilitace, nebo realizace nových vodních zdrojů v místech kde komunity nemají přístup k vodě, přestože je voda relativně snadno dostupná.

Na základě této studie vytvořil HS technické návrhy rehabilitace vybraných míst a tyto zdroje byly rehabilitovány místními komunitami za technického dohledu HS a oficiálně předány těmto komunitám do správy. Někteří další farmáři začali navíc stavět vlastní vodní hráze s využitím jednoduchých technik projektu, což je skvělý výsledek.

HS tým také analyzoval možnosti zpracování zemědělských přebytků, kterým může být správnými technikami prodloužena životnost a mohou být prodány s vyšším ziskem. Firma doporučila vhodné víceúčelové zpracovatelské technologie na několik nejvíce rozšířených plodin. Některé technologie byly realizátorem zakoupeny a HS poskytl farmářům školení na zpracování rostlinné produkce a snížení posklizňových ztrát a kontinuální technickou podporu.

Dále HS poskytl školení školitelů v oblasti základních obchodních dovedností a tvorby business plánů. Tito školitelé následně vyškolili farmáře, kteří mohli na základě svých business plánů žádat o mikrogranty na podporu svých zemědělských činností. HS vytvořili kritéria hodnocení business plánů a podíleli se na jejich evaluaci. Farmáři, kteří grant obdrželi, pak HS monitorovali a na konci projektu vyhodnotili přínos grantu pro jednotlivé farmáře.