Rehabilitace mokřadů Cheleleka a lesů v oblasti Wondo Genet, Etiopie

22.01.2024

INFORMACE O PROJEKTU

Realizátor projektu: Mendelova univerzita v Brně

Donor: Česká rozvojová agentura

Doba realizace: 2023-2025

VÝCHOZÍ STAV

Mokřad Cheleleka je důležitým zdrojem pro obživu okolních obyvatel, stabilizuje zdejší mikroklima, slouží jako rozsáhlá přirozená čistička odpadních vod a je domovem pro značné množství organismů. Aktuálně však čelí vysoké míře degradace a jeho rozloha se dlouhodobě konstantně zmenšuje v důsledku odlesňování okolí, expanze lidských sídel, hromadění odpadů, vypouštění toxických látek z továren nebo z intenzivního zemědělství. Znečištění mokřadu negativně ovlivňuje biodiverzitu, jelikož je domovem rozmanité flóry a fauny, a rovněž i živobytí místních obyvatel, pro které je důležitým zdrojem vody (zavlažování, napájení hospodářských zvířat, rybolov a rekreace). Mokřad tak přestává fungovat pro místní komunity jako zdroj obživy. 

CÍL A ROZVOJOVÝ ZÁMĚR PROJEKTU

Cílem projektu je zamezit degradaci mokřadu Cheleleka, obnovit jeho funkčnost a zlepšit okolí. Významnou součástí je též nastavení odpadového hospodářství a úsporného hospodaření s vodou, zavádění agrolesnictví do hospodaření obyvatel a zapojování místních komunit a úředníků do řešení problémů.

Rozvojovým záměrem projektu je zlepšení životních podmínek obyvatel a životního prostředí v okolí mokřadu Cheleleka a lesů v oblasti Wondo Genet prostřednictvím rehabilitace svahů nad mokřadem, které již nebudou podléhat další degradaci. Projekt se tedy zaměří na především na podporu udržitelného plánování hospodaření s přírodními zdroji, realizaci technických a biologických protierozních opatření a ochranu půdy.

ROLE HOLISTIC SOLUTIONS S.R.O. V PROJEKTU

HS provede školení pro místní úředníky na nejvíce žádaná témata v oblasti nakládání s odpady, a především předcházení jejich vzniku. Pevný odpad se totiž v dotčené oblasti hromadí, není vyvážen a část mokřadu se tak využívá jako skládka odpadu. Obyvatelé zde mají jen malé povědomí o odpadech a technikách, jak s nimi nakládat, jejich dopadu na zdraví lidí, zvířat a na biodiverzitu nevyjímaje.

HS se rovněž bude podílet na osvětové činnosti v oblasti prevence znečišťování mokřadů ve formě plakátů.

Dále proškolí především mladé zájemce z místních komunit v provozu, marketingu a průzkumu trhu ohledně drobných podnikatelských aktivit ve vybudovaných městských parcích. Předběžně je v těchto lokalitách zájem zejména o malé kavárny, stánky na prodej ovoce, zeleniny, koření nebo medu, nabíjecí stanice pro mobilní telefony či stolní tenis nebo kulečník.