Zavedení holistického managementu krajiny v SNNPR, Etiopie

02.01.2020

Informace o projektu

  • Realizátor projektu: Mendelova univerzita v Brně
  • Donor: Česká rozvojová agentura
  • Doba realizace: 2019 - 2020
  • Účast Holistic Solutions s.r.o. na projektu: po celou dobu realizace

Záměr projektu

Přispět ke snížení negativních dopadů klimatických změn a nevhodného managementu přírodních zdrojů krajiny regionu Arba Minch Zuria Woreda (AMZW).

Cíle

Zvýšení potravinové bezpečnosti venkovského obyvatelstva a dosažení udržitelného nakládání s přírodními zdroji v AMZW.

Výstupy projektu

1. Implementace plánu inovativního managementu přírodních zdrojů.

2. Rehabilitace degradovaných území a jejich následný udržitelný management.

3. Zajištěná udržitelná správa permakulturního centra.

4. Principy "climate smart agriculture" jsou rozšířené mezi místní farmáře a úředníky.

5. Zlepšení konkurenceschopnosti místních produkčních skupin.


Cílová skupina a příjemci projektu

Cílová skupina se skládala z úředníků okresního a zonálního zemědělského úřadu, zemědělských poradců, zemědělců žijících a pracujících v okrese AMZW, zástupců komunit a pozornost byla věnována rovněž sociálním skupinám, které tvořily nezaměstnaná mládež a domácnosti trpící sezónním/chronickým nedostatkem potravin a s minimem zemědělských vstupů či nevhodných zemědělských praktik.

Konečnými příjemci projektu bylo zemědělské obyvatelstvo AMZW, žijící a hospodařící v dotčených částech přímo ohrožených erozí. Příjemcem projektu byla také AMZW WARDO a její úředníci, kteří díky zvýšení znalostí a praktických zkušeností mohou pozitivně ovlivňovat celé oblasti a další generace občanů. Mezi konečné příjemce patřili rovněž zemědělci hospodařící na úpatích svahů, jejichž zavlažovací kanály nejsou dále ničeny přívalovými dešti a jejichž půda není dále degradována erozí, a farmáři hospodařící na území dotčených kebelí, jejichž degradovaná půda je sanována a rehabilitována. Konečnou skupinu příjemců tvořilo přibližně 2 500 domácností, což bylo cca 12 500 obyvatel včetně dětí.

Tým Holistic Solutions se soustředil především na dodávku sušičky na ovoce, osvětovou činnost a demonstraci protierozních opatření, výsadbu dřevin, vodohospodářské stavby a domácí multifunkční zahrady a sdílení zkušeností komunit s cílovými skupinami projektu. Rovněž prováděl nejrůznější školení spojená se zvýšením konkurenceschopnosti místních produkčních skupin.

VIDEO POPISUJÍCÍ PROJEKT


Fotogalerie