Zavedení holistického managementu krajiny v SNNPR, Etiopie

02.01.2020

INFORMACE O PROJEKTU

Realizátor projektu: Mendelova univerzita v Brně

Donor: Česká rozvojová agentura

Doba realizace: 2019-2020

VÝCHOZÍ STAV

Mezi hlavní problémy v jižní Etiopii patří neudržitelné hospodaření s půdou, její eroze a nebezpečí desertifikace. V důsledku špatného hospodaření, daného zejména odlesněním, obnažením svahů pastvou a následnou erozí, dochází k celkovému poškozování životního prostředí a degradaci krajiny. Míra degradace životního prostředí v Etiopii je závažnou překážkou ekonomického a sociálního rozvoje. K současnému stavu přispívají opakující se sucha, extrémní klimatické události, populační tlak a nešetrné hospodaření.

V okrese Arba Minch vede půdní eroze k obnažení svahů, které bez vegetačního pokryvu nejsou schopny pojmout dešťovou vodu. Následný povrchový odtok poškozuje zavlažovací systémy a zaplavuje půdu v zemědělské oblasti na úpatí svahů. Odtok má za následek vysychání pastvin, erozi půdy a následné lokální povodně způsobené přívalovými dešti. Tyto povodně pravidelně ničí pěstební plochy využívané k produkci ovoce a dalších plodin, i samotné konstrukční systémy sloužící k jejich zavlažování. V oblasti dochází k rozšiřování velkých zemědělských podniků využívajících zavlažování, což ohrožuje vodní zdroje a degraduje povodí. 

CÍL A ROZVOJOVÝ ZÁMĚR PROJEKTU

Cílem projektu bylo zajistit venkovským obyvatelům bezpečný přístup ke zdrojům potravin pomocí snížení negativních dopadů výkyvů klimatu a nevhodného managementu přírodních zdrojů v okrese Arba Minch Zuria a to prostřednictvím kontroly eroze půdy, zalesňování, zadržování vody v krajině, podpory diverzifikace pěstovaných i vysazovaných druhů dřevin, zvyšování biodiverzity a tvorby životního prostoru pro živočišné druhy. 

ROLE HOLISTIC SOLUTIONS S.R.O. V PROJEKTU

Tým HS se soustředil především na technický návrh solární sušičky na zpracování produkce, kterou by bylo možné vyrobit čistě v lokalitě z dostupných materiálů. Následně s místními řemeslníky byla tato sušárna postavena a dále využívána v rámci školení jako prototyp.

Dále se firma věnovala osvětové činnosti v oblasti správného hospodaření s půdou a konceptu Climate Smart Agriculture, v oblasti zavařování ovoce uzpůsobeného na tamní podmínky nebo např. v oblasti protierozní činnosti.

Rovněž HS tým prováděl nejrůznější školení spojená se zvýšením konkurenceschopnosti místních produkčních skupin a věnoval se vodohospodářským stavbám a domácím multifunkčním zahradám.

VIDEO POPISUJÍCÍ PROJEKT