Integrated Farming II v Zambii

30.12.2019

INFORMACE O PROJEKTU

Realizátor projektu: Mendelova univerzita v Brně

Donor: Česká rozvojová agentura

Doba realizace: 2019-2021

VÝCHOZÍ STAV

Západní provincie Zambie je kvůli obtížným geografickým a klimatickým podmínkám i důsledkům dlouhodobé politiky znevýhodňování a ekonomické izolace jednou z nejchudších provincií země.

Významnou většinu obyvatel zde tvoří drobní farmáři, pro něž je zemědělství mnohdy jediným zdrojem obživy. Hlavními problémy, s nimiž se tito farmáři potýkají, je neznalost správných zemědělských postupů, nedostatek kvalitních vstupů, nesprávné hospodaření s půdou a dodržování neefektivních tradičních praktik. Kvůli těmto problémům je produktivita drobných farmářů nízká, což ovlivňuje výši jejich příjmů i výživu jejich rodin. Chudoba domácností je jedním z faktorů přispívajících ke zvýšenému výskytu podvýživy u místních dětí.

Jednou z možností, jak životní standard drobných farmářů-jednotlivců či těch sdružených v zemědělských družstvech zvednout, je zvýšení produkce pomocí zlepšení stávajících zemědělských praktik, zkvalitnění vstupů a dodatečného vzdělávání farmářů.

CÍL A ROZVOJOVÝ ZÁMĚR PROJEKTU

Rozvojovým záměrem bylo zvýšit příjem drobných a středních farmářů pomocí zavádění a rozvoje integrovaného přístupu k farmaření v Západní provincii Zambie, a tak přispět ke zvýšení životních standardů místních obyvatel. Cílem projektu bylo zvýšení zemědělské produkce a produktivity malých a středních farmářů v Západní provincii implementací udržitelných zemědělských praktik. 

ROLE HOLISTIC SOLUTIONS S.R.O. V PROJEKTU

V rámci projektu vytvořil HS tým technické návrhy závlahových systémů, které byly následně vystavěny na vybraných farmách, a poskytl opakované technické školení na provoz a údržbu těchto technologií.

Západní provincie má obrovský potenciál rozvinutí akvakulturní produkce. HS experti vytvořili technické návrhy rybníků na produkci ryb ve vybraných projektových lokalitách. Tyto rybníky byly následně za stavebního dohledu HS vybudovány přímo farmáři, přičemž HS provedli školení na management rybníků (např. drobné průběžné úpravy rybníku) a také poskytovali průběžné technické konzultace po celou dobu projektu. Do rybníků byly následně nasazeny ryby a rybníky byly vyhodnoceny jako skvělý zdroj diverzifikace produkce a příjmů pro farmáře.

Firma se také věnovala propojení zemědělců s dodavateli kvalitních vstupů a odběrateli produktů a vytvořila informační letáky s kontaktními informacemi a informacemi o nabízených produktech všech modelových farmářů z každého ze čtyř projektových distriktů.