Integrated Farming III v Zambii

21.07.2022

INFORMACE O PROJEKTU

Realizátor projektu: Mendelova univerzita v Brně

Donor: Česká rozvojová agentura

Doba realizace: 2022-2024

VÝCHOZÍ STAV

Západní provincie Zambie je kvůli obtížným geografickým a klimatickým podmínkám a také kvůli stále přetrvávajícím důsledkům dlouhodobé politiky znevýhodňování a ekonomické izolace nejchudší zambijskou provincií. Významnou většinu obyvatel v Západní provincii tvoří drobní farmáři, pro něž je zemědělství mnohdy jediným zdrojem obživy.

V zajištění obživy jsou místní obyvatelé odkázáni na samozásobitelské zemědělství, které produkuje pouze velmi limitované přebytky na prodej, což vede k nedostatečnému a nestabilnímu příjmu. Obyvatelé tak mají omezený kapitál pro rozvoj podnikání, a naopak jsou závislí na externí pomoci (vládní, či donorské). Nízká životní úroveň obyvatel přispívá k podvýživě dětí, omezování školní docházky a přístupu k základní zdravotní péči.

Zemědělství v Západní provincii je tradiční, extenzivní, málo efektivní, dlouhodobě neudržitelné z pohledu příjmů a má negativní dopad na životní prostředí. Rostlinná výroba je málo diverzifikovaná a živočišná výroba je silně extenzivní. V současné době se zambijská vláda snaží podporovat chov ryb výstavbou rybníků, rybích farem a sádek.

CÍL A ROZVOJOVÝ ZÁMĚR PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity udržitelné zemědělské produkce, jejího zpracování a komercializace. Navržená opatření mají taktéž za cíl posílit stabilitu a biodiverzitu degradované krajiny, snížit erozi a přispět k lepší vodní bilanci zájmového území.

Záměrem projektu je přispět ke zlepšení životní úrovně malých a středních farmářů v Západní provincii Zambie v okresech Limulunga, Nalolo, Mongu a Senanga. A to pomocí nárůstu průměrných příjmů farmářů ze zemědělské produkce a zvýšení zapojení žen a mladých farmářů do samostatných zemědělských aktivit či komunitních skupin. 

ROLE HOLISTIC SOLUTIONS S.R.O. V PROJEKTU

Tým HS věnuje především technickým úpravám stávajících rybníků vybudovaných v rámci předchozího projektu Integrated Farming II a technickým návrhům nových produkčních i reprodukčních rybníků. HS rovněž školí školitele v zakládání, údržbě a provozu rybníků a po celou dobu projektu poskytuje technické konzultace.

HS také poskytuje businessová a marketingová školení školitelům, na jejichž základě pak farmáři žádali formou svých business plánů o grant. HS tým také vypracoval výběrová kritéria tak, aby hodnotící komise hodnotila tyto podnikatelské plány jednotně a férově. HS se věnuje také evaluací efektivity těchto rozdaných grantů.

V neposlední řadě HS analyzuje vybrané hodnotové řetězce s cílem je zefektivnit a pomoci zvýšit odbyt produktů farmářů na místních trzích. Na podporu odbytu produkce farmářů se věnuje také propagaci v místě a hledá tržní kanály, které by pro farmáře byly nejvhodnější a nejvýhodnější.