Čistírny odpadních vod na přírodní bázi pro město Hawassa v Etiopii

21.12.2021

INFORMACE O PROJEKTU

Realizátor projektu: Holistic Solutions s.r.o. ve spolupráci s ConWe s.r.o.

Donor: Czech UNDP Challenge Fund

Doba realizace: 2021-2022

VÝCHOZÍ STAV

Nakládání s odpadními vodami ve městě Hawassa není stále dostatečně řešeno - některé odpadní vody jsou zachycovány v domovních septicích, odkud prosakují do podloží bez předčištění, přebytečná voda je vyvážena fekálními vozy mimo město a část odpadních vod je vypouštěna přímo do jezera. Vytvořeným kanalizačním systémem jsou dešťové vody z města Hawassa vypouštěny spolu se splaškovými vodami a velkým množstvím pevného znečištění (splaveniny ze silnic, odpadky) - ve většině případů bez jakéhokoli předčištění - do přilehlého jezera Awassa.

CÍL A ROZVOJOVÝ ZÁMĚR PROJEKTU

Hlavním cílem navrhovaného projektu bylo zavedení české technologie čistíren odpadních vod na přírodní bázi v Etiopii, konkrétně ve městě Hawassa a jeho okolí formou studie proveditelnosti. Tato technologie může čistit odpadní vody z domácností a podniků, a tím přispět k zamezení znečištění jezer a podzemních vod. Kromě toho technologie umožňuje získávat z vyčištěných odpadních vod užitkovou vodu, kterou lze dále využívat k zavlažování v zemědělství, a přispívat tak k udržitelnému hospodaření s vodou. Kromě environmentálního hlediska může technologie přispět ke snížení kojenecké úmrtnosti a zároveň ke snížení počtu onemocnění, jako jsou průjmy způsobené kontaminovanou vodou, a tím ke zlepšení životních podmínek.

ZÁVĚRY STUDIE PROVEDITELNOSTI

Studie hodnotila současnou špatnou situaci v oblasti odpadních vod v Hawasse, místní podmínky pro zavedení technologie a zjišťovala dostupnost materiálů a technologií potřebných pro výstavbu čisticích mokřadů. Ne všechny potřebné materiály pro výstavbu jsou v Etiopii k dispozici, lze je však dovážet z jiných zemí, přičemž důraz je kladen na kvalitu, která je velmi důležitá. Na základě návštěvy a zkušeností českého expertního týmu byla navržena konkrétní technologie přírodní čistírny odpadních vod pro místní střední školu v Hawasse, včetně veškerých požadavků na bezproblémový provoz a údržbu čistírny. Proveditelnost řešení pro Etiopii byla potvrzena a nabízí vysoký potenciál pro další rozšiřování a replikaci.